Results

Aktuálne trendy vo svete skla predstavili 2. 6. 2022 v Mojmírovciach experti zo spoločnosti Glassolutions.

V rámci zvyšovania povedomia o trendoch a inováciách v oblasti výroby skla a jeho použitia v modernej architektúre divízia Glassolutions spoločnosti Saint-Gobain usporiadala 2. júna 2022 celodenné školenie v Mojmírovciach. Špičkoví slovenskí a českí odborníci na konferencii predstavili novinky v legislatíve, aktuálne trendy na trhu s izolačnými sklami pre architektúru, stavebníctvo a interiéry, a tiež inovatívne produkty a riešenia zamerané na zvyšovanie užívateľského komfortu.

Ing. Radoslav Černý – výkonný riaditeľ Glassolutions a manažér ľudských zdrojov Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. (SGCP) na úvod konferencie predstavil prítomným výzvy, ktorým spoločnosť čelí v aktuálnom období. Rast cien, nedostatok pracovnej sily, výpadky dodávok materiálu, legislatívne zmeny či digitalizácia – to všetko vyžaduje inovatívny a kreatívny prístup, ktorý je jedinou efektívnou cestou k progresívnemu rozvoju firmy, ktorá už tridsať rokov pomáha vytvárať kvalitné, úsporné, komfortné a udržateľné bývanie pre ľudí z celého sveta.

MULTI COMFORT a budovy v energetickej triede A0

Ing. Miroslav Zliechovec 
Vyštudoval Technickú univerzitu vo Zvolene, so zameraním na Stavby a výrobky pre stavebníctvo. V súčasnosti pôsobí na pozícii Biznis development manažéra v spoločnosti Saint-Gobain. Má viac ako  desaťročné skúsenosti v oblasti produktového manažmentu a biznis developmentu na národnej aj na medzinárodnej úrovni. Už 14 rokov pôsobí v medzinárodných korporátnych spoločnostiach pôsobiacich v stavebnom biznise. Venuje sa tiež internému zavádzaniu nových prístupov a projektov, ktoré majú za cieľ prepájať trvalú udržateľnosť v stavebníctve a kvalitné užívateľské prostredie stavieb s obchodnými zámermi spoločností.

Ing. Miroslav Zliechovec – manažér rozvoja obchodu SGCP v rámci splnenia záväzku dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050 predstavil ako hlavnú úlohu a prioritu SG biznis development tímu dosiahnutie MULTI COMFORTU by Saint-Gobain. Tento cieľ vyžaduje správne prepojenie konkrétnych aktivít v oblasti podpory biznisu a projektového predaja, marketingu, komunikácie značky a riešení SG s podporou vývoja a vyhľadávania nových biznis príležitostí

 

Miroslav Zliechovec Saint-Gobain

 

Pre dosiahnutie MULTI KOMFORTU je dôležité všetkými prostriedkami smerovať k cieľu, ktorým je zmena: od súčasného 1 mesiaca rýchleho a lacného projektovania a 3 rokov nákladnej stavby – k odlišnému postupu s 6 mesiacmi precízneho projektovania, ktoré umožní stavbu zefektívniť a skrátiť na 1 rok

„MULTI COMFORT je vždy viac, ako súčet jednotlivých komfortov.“

Integrovaný proces navrhovania stavieb je zložený z predprojektovej časti, certifikácie a realizácie a vzájomne koordinuje:

 • Procesy a postupy: zadanie a ciele projektu, alternatívne riešenia, vývoj projektu, zmluvné vzťahy, skladba projektového tímu.
 • Projektový tím: investor, architekt, projektanti, konzultant, dodávatelia stav. materiálov, realizačné firmy, inžiniering a stavebný dozor.
 • Využitie nových nástrojov: BIM digitálne modelovanie, kalkulácia EHB, PHPP, akustické posúdenie stavby, simulácie.
 • Jasne definované kritériá návrhu: urbanizmus, tvar a vzhľad stavby, tvar fasády, stavebné materiály a konštrukcie, TZB.
 • Definované kritériá kvality MC stavby: udržateľnosť, energetické kritérium, tepelný komfort, akustický komfort, svetelný komfort, kvalita vnútorného vzduchu.

Energetická trieda A0 a navrhovanie budov podľa aktuálnej legislatívy

Ing. arch. Tomáš Guniš 
Je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave. V rokoch 2012–2013 pôsobil ako výkonný riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy a v rokoch 2016–2019 ako vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií / hlavný architekt mesta Trnava. Dlhodobo sa venuje problematike udržateľnej architektúry a adaptácii miest na zmeny klímy. V súčasnosti pôsobí ako architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Guniš – projektovo architektonický špecialista vysvetlil vo svojej časti prezentácie súvislosť konceptu MULTI COMFORT s legislatívnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov. Výsledkom legislatívnych opatrení (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a novela č. 90/2020 Z. z. platná od apríla 2020) je povinnosť preukazovať energetické vlastnosti budovy energetickým certifikátom. Napríklad pre triedu energetickej hospodárnosti budovy A0 pre RD je horná hranica globálneho ukazovateľa primárnej energie na úrovni ≤ 54 kWh/m2 ročne.

 

Tomáš Guniš

 

Aktuálne trendy však okrem snahy o zníženie nákladov na energie kladú vysoké nároky aj na užívateľský komfort – to je reakcia na výskum, ktorý ukázal, že v interiéroch trávime až 80 % času. A práve požiadavky na MULTI COMFORT zohľadňujú inovatívne produkty Saint-Gobain.

Na splnenie požiadaviek energetickej triedy A0 v spojení s maximálnym komfortom má vplyv:

 • lokalita, tvar a orientácia budov významne ovplyvňuje solárne zisky a použitie vhodného zasklenia je teda kľúčové
 • dimenzovanie konštrukcie obalu budovy je podstatné predovšetkým pre tepelnú izoláciu a správnym výberom skla ju môžete významne ovplyvniť.
 • vzduchotesnosť, správne vetranie a efektívne vykurovanie, napríklad použitie rekuperácie a okien s vetracími mriežkami
 • využitie obnoviteľných zdrojov (solárne panely, tepelné čerpadlo, fotovoltaické panely) je tiež príležitosťou pre využitie vhodného typu skla, napríklad fotochromické sklo, ktoré dokáže regulovať solárne zisky

Energetická náročnosť nie je jediná vec, na ktorej záleží. Cieľom konceptu MULTI COMFORT je znížiť náklady na energie na úroveň energetickej triedy A0 a súčasne maximálne zvýšiť tepelný, svetelný, akustický komfort a kvalitu vzduchu v interiéri – to všetko pri dosiahnutí trvalej ekonomickej, ekologickej a sociálnej udržateľnosti. Vhodným výberom skla vieme docieliť, aby budovy bola energeticky efektívna, cenovo prijateľná a komfortná, aby sa v nej obyvatelia cítili dobre.

„Architekt, projektant, výrobca materiálov a realizátor stavby majú na vaše zdravie väčší vplyv ako váš lekár.“

Tomáš Guniš predstavil aj certifikačné schémy pre rôzne druhy stavieb, ktoré zohľadňujú slovenskú a českú legislatívu a situáciu na trhu, a tiež podmienky, aké by mala spĺňať moderná budova. Poslúžia ako pomôcka pri výbere zasklenia v rámci projektovania aj pri certifikácii. 

 

Certifikačné schémy pre stavby

 

Súčasťou prezentácie boli aj prípadové štúdie:
BD Pod Sekvojou, kde spolupráca so Saint-Gobain výrazne zlepšila svetelný komfort interiérov a projekt YIT Zwirn, ktorý je príkladom riešenia akustických nárokov developera.

Viac o koncepcii MULTI COMFORT sa dozviete na www.multicomfort.sk.

Navrhovanie akusticky funkčných výplní obalovej konštrukcie

Ing. Lukáš Zelem, PhD. 
Je absolventom stavebnej fakulty STU v Bratislave. Počas svojho doktorandského výskumu študoval na KU Leuven v Belgicku a v rámci projektu H2020 – RISE „PaPaBuild“ pôsobil v akreditovanom akustickom laboratóriu vzdelávacieho inštitútu TGM vo Viedni. Aktuálne pôsobí na Stavebnej fakulte ako vedecký pracovník s postdoktorandským pracovným miestom. Venuje sa vedeckej práci v oblasti hodnotenia zvukovej izolácie stavebných konštrukcií.

Ing. Lukáš Zelem, PhD. – Acoustic Consultant AkuDesign v svojej prezentácii vysvetlil, ako súvisí zvuk a človek, a tiež možnosti a spôsoby hodnotenia a výpočtov zvukovej priepustnosti v súvislosti s navrhovaním stavebných konštrukcií, slúžiacich k zníženiu vzduchovej nepriezvučnosti jednotlivých prvkov budov (steny, podlahy, dvere, okná).

„Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem.“

Zvuk tvoria tri frekvenčné pásma: 

 • basové pásmo (20–200 Hz)
 • stredné pásmo (300–2000 Hz)
 • oblasť výšok 2000– 20000 Hz)

Prezentácia obsahuje charakteristiku a vysvetlenie rôznych typov hluku v súvislosti s ich vnímaním ľudským uchom.

 

Typy hluku v súvislosti s ich vnímaním ľudským uchom

 

V praxi sa používajú rôzne spôsoby hodnotenia zvukov s ohľadom na vnímanie ľudským uchom pomocou váhového filtra
Jeden zo spôsobov merania zvukovej nepriezvučnosti stavieb je meranie tzv. jednočíselným hodnotením – pomocou určenia váženej laboratórnej nepriezvučnosti Rw v dB.

Prezentácia obsahuje aj vysvetlenie – prečo je v prípade stavebných konštrukcií vrátane okien lepšie hodnotenie podľa ISO 717 – 1 (Rw + C/Ctr) založené na základe merania šumu, krorý prejde cez posudzovanú konštrukciu. Pri výpočte sa používa výpočet adaptačných činiteľov: spektra C a Ctr.

 

Hodnotenie hluku podľa iso

 

Spôsob oboch výpočtov je podrobne vysvetlený vo videu, kde sú uvedené aj príklady možných rozdielov zvukovej priestupnosti pri typoch zasklenia, ktoré je súčasťou stavebnej konštrukcie. Pre detailné informácie je možné pozrieť si aj PPT prezentáciu.

Ing. Lukáš Zelem v prezentácii poukázal aj na potrebu dôslednej realizácie zasklenia, pretože prípadné chyby z hľadiska tepelnej techniky so zameraním na ochladenie ostenia sú častými príčinami nedostatočnej zvukovej izolácie.

Je dôležité vedieť aj to, že kombinácie rôznych typov materiálov v rámci stavebnej konštrukcie môžu zvukovú izoláciu zlepšiť až znásobiť

Čo prináša nová norma STN 74 6200

Ing. Peter Snopko 
Vyštudoval SF SVŠT v Bratislave so zameraním pozemné stavby, aplikovanú aerodynamiku a hydrodynamiku budov. Založil AB TEAM, s.r.o. – firmu na výrobu okien, dverí, zasklených stien a ľahkých obvodových plášťov. Pôsobí ako súdny znalec na stavebnú fyziku a pozemné stavby so špecializáciou na súčasti otvorových konštrukcií vrátane skla. Je tajomníkom združenia SLOVENERGOokno, spájajúceho firmy, univerzity, laboratóriá a odborníkov, ktorým nie je ľahostajná kvalita okien, dverí a zasklených stien. Je autorom normy „STN 74 6200 – Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu“ a technických informácií s grafickým vysvetlením súvislosti medzi otvorovými a stavebnými konštrukciami. Školí záujemcov o licenciu na zabudovanie otvorových konštrukcií.

Ing. Peter Snopko – tajomník združenia SLOVENERGOokno vo svojej prezentácii na konferencii predstavil všetko, čo súvisí s novou normou STN 74 6200 z roku 2022 – pri navrhovaní, výrobe, montáži a kontrole kvality okien, dverí a zasklených stien. Uvedená norma nahrádza staré normy, ktoré obsahovali archaizmy a prežité veci, ktoré nekorešpondovali s dobou.

„Požiadavky na okná, dvere a zasklené steny v zmysle novej normy STN 74 6200 určuje projektant. Zabezpečuje ich výrobca okien.“

Norma STN 74 6200 definuje všeobecné požiadavky pre navrhovanie, výrobu, montáž a kontrolu kvality okien, dverí a zasklených stien, ktoré oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného prostredia budov, alebo oddeľujú dve rozdielne vnútorné prostredia budov. 

 

Norma STN 74 6200

 

Do predmetu normy STN 74 6200 patria okná, dvere a zasklené steny zo všetkých materiálových báz, konštrukcií a ich kombinácií, okná, dvere a zasklené steny, ktoré sú v svojej ploche charakterizované priehľadnou, priesvitnou ale aj nepriehľadnou časťou, okná, dvere a zasklené steny zabudované v zimných záhradách, okná, dvere a zasklené steny zabudované v závesných stenách, strešné okná a zostavy zo strešných okien.

 • norma rieši návrh, výrobu, zabudovanie okien, dvier a zasklených stien
 • norma určuje technický rámec pre profily, sklo, tesnenie, kovanie a iné komponenty a materiály

Všetko, čo potrebujete vedieť v súvislosti s novou normou STN 74 6200 a ďalšími súvisiacimi stavebnými normami si pozrite vo videoprezentácii. Benefitom tejto prezentácie je detailné vysvetlenie všetkého, čo stavebné normy prinášajú do praxe. Video obsahuje množstvo technických informácií a praktických príkladov vlastností a požiadaviek na návrh, výrobu aj montáž okien, dverí a zasklených stien.

V prezentácii sa zoznámite s vlastnosťami a požiadavkami na komponenty, ktoré sú potrebné pre výrobu a zabudovanie okien, dverí a zasklených stien, akými sú drevené, plastové, kovové profily, sklo, priehľadné a nepriehľadné výplne, tesnenie, kovanie, a tiež definíciu požiadaviek na iné profily, komponenty inej konštrukcie ako rámovej a ďalší materiál (spoje, konštrukčné prvky potrebné pre výrobu a zabudovanie okien, dverí a zasklených stien).

Ing. Peter Snopko v prezentácii na konferencii v Mojmírovciach predstavil aj požiadavky novej normy na kontrolu, dodávanie, označovanie, balenie, dopravu, skladovanie a ošetrovanie okien, dverí a zasklených stien.

V prednáške sa oboznámite aj s novými schémami rezov okien, dverí a zasklených stien bez zabudovania, ktoré uvedená norma tiež prináša.

Bezpečné a nebezpečné sklo

Ing. Pavel Nečas 
sa začal venovať stavebnému sklu po absolvovaní Fakulty stavebnej VUT v Brne v roku 2005. Najprv ako obchodno-technický zástupca pre projektové zákazky, potom ako produktový špecialista. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Saint-Gobain Building Glass ako projektový manažér. Je zodpovedný za technické konzultácie a špecifikácie skiel v rámci projektov v Českej republike a na Slovensku. Okrem technickej podpory architektov, investorov a spracovateľov skiel sa podieľa aj na vývoji a zavádzaní nových produktov a digitálnych nástrojov.

Ing. Pavel Nečas – Specification Manager Saint-Gobain Building Glass predstavil na konferencii informácie týkajúce sa bezpečnosti rôznych typov skla – predovšetkým úpravy a varianty bezpečnostných skiel, ktoré zaisťujú prevenciu poškodenia tepelným šokom, ochranu proti zraneniu či pádu osôb, ochranu proti hluku a UV žiareniu, ochranu proti vandalizmu, vlámaniu, výstrelom a explóziám. 

„Pri výbere skla pre každú aplikáciu je vhodné uvažovať nad tým, čo by sa stalo, ak by sa sklo rozbilo.“

Ak existuje reálny predpoklad, že by pri bežnom používaní zasklenia mohlo dôjsť k poškodeniu či deštrukcii skla, je vhodné uvažovať o bezpečnostnej úprave či špeciálnom bezpečnostnom variante.

 

SGG Securit

 

Prehľad typov skla:

Základné sklo typu Float – SGG Planiclear a SGG Parsol

 • Bez poškodenia vydrží rozdiel teplôt v rozmedzí 30–40 °C.
 • Pri rozbití sa rozpadne na veľké ostré črepy.

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo (norma: ČSN EN 12150) – Securit, kalené či ESG

 • Oveľa pevnejšie než bežný float (až 5×).
 • Vydrží rozdiel teplôt 30–40 °C.
 • Pri rozbití sa rozpadne na drobné tupé kúsky.

Prehrievané tepelne tvrdené bezpečnostné sklo (ČSN EN 14179) – Securit HST či ESG HST

 • Pre zníženie rizika samovoľného prasknutia vo výrobe prechádza Heat Soak Testom (HST).
 • Používa sa na fasády, celosklenené systémy a dvere, všade tam, kde je sklo ukotvené bodovo (cez otvory) a kde hrozí riziko tepelného šoku.

Vrstvené bezpečnostné sklo – Stadip či VSG

 • Je vyrobené z 2 alebo viacerých skiel s vloženou PVB fóliou (čírou, matnou, farebnou, protihlukovou...).
 • Používa sa na výplne zábradlia, stropné zasklenie, podlahové sklo, výťahové šachty, nepriestrelné sklá...
 • Vydrží rozdiel teplôt podľa použitého skla (float cca 30–40 °C, ESG až 200 °C...).
 • Pri rozbití drží vcelku, je iba popraskané.
 • Vrstvené sklo sa používa ako ochrana pred zranením a pádom osôb, ochrana proti hluku (SGG Stadip Silence), ochrana proti UV žiareniu (prepustí 1–3 %), ochrana proti vandalizmu a vlámaniu, ochrana proti výstrelom a explóziám.

Pre podrobné informácie o statickom návrhu skladby zasklenia podľa požiadaviek na mechanickú odolnosť pri rôznych typoch zaťaženia si pozrite video. 

Vo videoprezentácii sa dozviete viac aj o rizikách poškodenia skla v dôsledku tepelného šoku, ktorý môže spôsobiť polep reklamnou fóliou, nános snehu, tepelné bubliny za predmetmi či pri vyústení tepelných zdrojov v blízkosti skla, žalúzie a rolety, uzavretý priestor medzi posuvnými portálmi a pod.

Prednáška sa podrobnejšie venuje prevencii rizika poškodenia teplotným šokom v prípade posuvných portálov, kde pri otvorených dverách medzi sklami vzniká teplota až 80 °C, takže sa odporúča použitie tepelne tvrdeného skla s dostatočnou odolnosťou proti tepelnému šoku.

Aby ste materiál nevystavili riziku tepelného šoku, zvýšenú pozornosť treba venovať aj baleniu a uskladneniu skla pri preprave či na stavenisku. 

Prezentácia obsahuje aj tipy pre riešenie problematických faktorov IZO skiel a tipy na efektívne aplikácie pre ochranu vtáctva.

Novinka v protislnečných sklách – COOL LITE SKN 183

Rastislav Svečula 
je absolventom Stavebnej priemyselnej školy v Nitre, rok 1988. Dnes v divízii Glassolutions vedie trojčlenný obchodný tím ako senior obchodný manažér. Vo firme pracuje už tridsať rokov. Má pracovné skúsenosti z výroby, expedície a postupne sa prepracoval na zákaznícky servis a na obchod. Pre technické a poradenské zázemie tímu je nenahraditeľná technická znalosť produktov, ktorú získal v priebehu bohatej praxe naprieč divíziou Glassolutions.

Rastislav Svečula – obchodný manažér Glassolutions predstavil najnovšie inovatívne protislnečné sklo COOL-LITE SKN 183 A COOL-LITE SKN 183 II, ktoré ponúka najvyššiu možnú svetelnú priepustnosť v rámci protislnečných skiel z produktovej línie SGG COOL-LITE. V kombinácii s nízkym solárnym faktorom, vysokou selektivitou a neutrálnym vzhľadom je ideálnym produktom pre fasády aj okná v komerčných a obytných budovách, teda všade tam, kde je potrebný prístup veľkého množstva denného svetla bez akýchkoľvek kompromisov medzi svetelnou priestupnosťou a protislnečnou ochranou.

 

Využitie protislnečného skla SGG COOL-LITE SKN 183

 

Výhody:

 • Maximum denného svetla – je rozhodujúce pre pohodu a komfort užívateľov budov najmä v školách, kanceláriách, nemocniciach a v neposlednom rade i doma. Dostatok denného svetla umožňuje aj minimalizáciu spotreby energií na umelé osvetlenie.
 • Estetické prevedenie – fasády pri pohľade zvonku pôsobia diskrétne vďaka neutrálnemu vzhľadu a nízka reflexia zabezpečuje vizuálny komfort. Pri pohľade zvnútra poskytuje sklo dostatok svetla a umožní vytvoriť optimálne svetelné prostredie s verným zobrazením farieb.
 • Tepelný komfort – vysoko selektívne sklo s povlakom ponúka popri protislnečnej ochrane tiež vylepšenú tepelnú izoláciu, čím umožňuje dosiahnuť úsporu energií pre činnosť systémov potrebných pre vykurovanie a klimatizáciu. 

„V rámci produktovej línie protislnečných skiel SGG COOL-LITE ponúkajú sklá COOL-LITE SKN 183 (II) najvyššiu možnú svetelnú priepustnosť (TL) až 68 %. V kombinácii s nízkou hodnotou solárneho zisku (g) 37 % a skvelým súčiniteľom prechodu tepla zasklením Ug 0,5 W/m2K vytvára použitie týchto skiel v interiéroch príjemný priestor pre život ľudí, zvierat aj rastlín. Súčasne vďaka nízkej vonkajšej svetelnej reflexii 14 % a vnútornej svetelnej reflexii 16 % spĺňa požiadavky architektov na neutrálny vzhľad.“

Videoprezentácia SGG COOL-LITE SKN 183

07/01/2022 - 13:41
Event